OpenJudge

16:循环比赛日程表

总时间限制:
1000ms
内存限制:
65535kB
描述
设有n个选手进行循环比赛,其中n=2m,要求每名选手要与其他n-1名选手都赛一次,每名选手每天比赛一次,循环赛共进行n-1天,要求每天没有选手轮空。


输入
m(m<=10)
输出
表格形式的比赛安排表(数字之间以一个空格分开)
样例输入
3
样例输出
1 2 3 4 5 6 7 8
2 1 4 3 6 5 8 7
3 4 1 2 7 8 5 6
4 3 2 1 8 7 6 5
5 6 7 8 1 2 3 4
6 5 8 7 2 1 4 3
7 8 5 6 3 4 1 2
8 7 6 5 4 3 2 1
全局题号
17251
添加于
2018-05-17
提交次数
62
尝试人数
38
通过人数
35