OpenJudge

开始时间
2017-12-01 13:17:01
结束时间
2018-01-31 23:59:59
比赛已经结束

逻辑条件,选择结构训练

题目ID 标题 通过率 通过人数 尝试人数
1 判断数正负 99% 207 210
10 最大数输出 99% 189 190
11 三角形判断 99% 185 186
12 判断闰年 98% 180 184
13 点和正方形的关系 101% 165 164
14 简单计算器 98% 167 171
15 苹果和虫子2 96% 163 170
16 分段函数 99% 168 170
17 收集瓶盖赢大奖 100% 173 173
18 求一元二次方程的根 92% 127 138
2 输出绝对值 99% 190 191
3 奇偶数判断 99% 190 191
4 奇偶ASCII值判断 97% 179 184
5 判断一个数能否同时被3和5整除 99% 186 187
6 晶晶赴约会 100% 194 194
7 骑车与走路 99% 170 172
8 判断能否被3,5,7整除 99% 180 182
9 计算邮资 98% 166 170